بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک

بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک

اخبار کشاورزی که در 1 شهریور 1398

بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک دید کلی : بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد گرچه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است اما هنوز سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی ، – بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های قدیمی و اصلی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد گرچه در فرآیند توسعه کشور از اهمیت اقتصادی این بخش کاسته شده است اما هنوز سهم عمده ای از تولید ناخالص داخلی ، اشتغال و تجارت خارجی بدون نفت را تشکیل داده و نیز بدلایل تأمین نیازهای غذایی کشور و ضروری جامعه و داشتن مساعدت هایی در رشد اقتصادی کشور از جایگاه خاصی برخوردار است .

توضیحات کامل : عنوان تحقیق: بازاریابی و بازسازی زیره و زرشک فرمت فایل: word تعداد صفحات: 240 تحقیق برای افزایش صادرات غیرنفتی که در کشور ما امری الزامی است .

دراین مورد گرچه در مقاطع مختلف زمانی چه قبل و چه بعد از انقلاب تحقیقاتی انجام شده است اما اقدامات مؤثری آنچنانکه باید و شایدهنوز صورت نگرفته است .

تجربه کشورهای موفق در امر توسعه اقتصادی نشان داده که تجارت خارجی نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای در فرایند توسعه این کشورها ایفا کرده و به طور قطع می توان گفت که هیچ کشورتوسعه یافته و تازه صنعتی شده ای را نمی توان یافت که بدو توسعه تجارت و تکیه بر صادرات خود به این امر نایل شده باشد.

الگوی توسعه متکی به صادرات امروزه تقریباً در میان اکثر کشورهای در حال توسعه به صورت مدل غالبی درآمد است و از این رو مشاهده می کنیم که طی 1980 بسیاری از این کشورها بسوی خصوصی سازی و کاهش دخالت های دولت در اقتصاد، مقررات زدایی ، آزادسازی تجاری ، تلاش در جهت جلب سرمایه های خارجی و به طور کلی در جهت حاکمیت عناصر اقتصاد بازار اهتمام کرده اند.

نظریه تجارت به عنوان متور رشد اقتصادی دارای مخالفین و موافقین زیادی است .

پر بیش و سنیگر از جمع مخالفان این نظریه بویژه در کشورهای درحال توسعه بوده اند و دلیل این امر را تخریب رابطه مبادله تجاری این کشورهامی دانند زیرا این کشورها صادر کننده مواد خام و وارد کننده محصولات نهایی می باشند و قیمت مواد خام نسبت به محصولات نهایی روز به روز در حال کاهش است برخی دیگر از نظریه پردازان اقتصادی همانندریکاردو، هگچر اهلین و کروگمن از موافقین رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و تجارت خارجی بوده و دلیل این امر را عمدتاً در مزیت های نسبی و فراوانی نسبی عوامل تولید در بین کشورهای مختلف می دانند اما نکته این است که به مرور زمان و بویژه پس از جنگ جهانی دوم از تعداد مخالفین کاسته شده و بر تعداد موافقین افزوده شده است به دیگر سخن دیدگاه صاحبنظران در مورد نقش مثبت و مؤثر تجارت خارجی در رشد اقتصادی روز به روز خوشبینانه تر شده و آنرا به یک اصل تبدیل می نمایند.

در سالهای اخیر جهت توسعه اقتصادی کشور واستفاده از تجارت خارجی به عنوان یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی ، افزایش ذخایر ارزی ، ایجاد زمینه های اشتغال و رونق کسب و کار برای صنایع مختلف و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت ، روند پژوهش دراین مورد شتاب بیشتری گرفته است هرمحصولی که صادر می شود در منطقه تولید آن محصول رشد و توسعه اقتصادی ایجاد می شود.

جهت افزایش صادرات به فعالیت بازاریابی و تدوین استراتژیهای مؤثر برای ورود به بازارهای جهانی باید بیشتر و بهترپرداخته شود.

جوان بودن جمعیت کشور، توسعه صادرات را می تواند به عنوان یکی از استراتژیهای ایجاداشتغال منظور داشت جهت وارد شدن به بازارهای جهانی نیازمند طراحی استراتژی مناسب بازاریابی بین المللی می باشیم در شروع قرن 21 جهان با دو تحول تغییر اساسی مواجه است .

1- روند جهانی شدن 2- پیشرفت سریع تکنولوژی بنابراین اتکا به بازارهای داخلی دیگر کافی است گرچه آسان تر است از این پس باید جهانی اندیشید و ملی و بومی عمل نمود پیشرتف ارتباطات و توسعه شبکه های اطلاع رسانی جهانی فعالیت های بازاریابی را بسیارتخصصی و پیچیده نموده است بازاریابی را به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت بازرگانی و مدیریتی درآورده است .

در بازاریابی جهانی باید به عوامل اصلی محیطی که پیوست در حال تغییر و تحول و تعامل بایکدیگر هستند مانند اقتصاد، تکنولوژی ، سیاست ، قانون و فرهنگ توجه کافی مبذول داشت و استراتژی بازاریابی برای هر کشور را با توجه به این عوامل طراحی نمودد و به ویژه ارزشهای فرهنگی محیط را برای افزایش فروش در نظر گرفت .

فرویپاشی شوروی سابق و حرکت کشور چین به طرف اقتصاد بازار، آزادی کشورهای اروپای شرقی ، تشکیل اتحادیه اروپا، رشد و توسعه اقتصادی کشور جنوب شرق آسیا و همگی فرصت های نوین بازاریابی را به ارمغان آورده اند.

توسعه GATT (موافقن کلی روی تعرفه گمرکی و تجارت ) وسازمان و نهادهای اقتصادی جهانی و منطقه ای همکاریهای اقتصادی و بازرگانی ، WTO (سازمان تجارت جهانی ) تسهیلات و تمهیدات فعالیت بازاریابی و بازرگانی را بوجود آورده اند به همان نسبت هم با رقابت آزادند مواجه شدن ، تمیهدات و محدودیت هایی را بجود آورده اند و رقابت از قیمت به رقابت بد کیفیت وبسته بندی انتقال یافته است پایان جنگ سرد سیاسی جای خود به جنگ سرد اقتصادی و تبلیغاتی و فعالیت مناسب بازاریابی داده است در قرن 21 شرکت ها و کشورهایی برنده خواهند بود که با نوآوری و فعالیت مناسب بازاریابی از طریق طراحی استراتژیهای بازاریابی بتوانند فرصت های نوین تجاری را کشف نموده و اآنها بهره برداری نمایند و هرچه بیشتر در صحه تجارت و رقابت جهانی وارد شده و فعال باشند و تبوانند سهم مناسبی از این بازار را گرتفه و آرنا حفظ نموده و درآینده توسعه بخشند با توجه به نکات فوق و نیز شرایط بوجود آمده در نظام تجارت جهانی تمامی کشورها و بویژه کشورهای درحالت وسعه بر آن شده اند که بانگرشی جامعه و با توجه به تحولات اقتصاد بین الملل برنامه های توسعه اقتصادی خود را مورد ارزیابی قراردهند بدیهی است جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه که تاکنون اقتصاد غیرنفتی آن نقش و حضور چندانی دراقتصاد بین الملل نداشته نمی توانست از این جریان و تحولات جهانی مستثنی باشداز آنجا که حضور ایران در صحنه اقتصاد بین الملل طی چند دهه گذشته عمدتاً به فروش نفت خام و ورود انواع کالاها خلاصه شده است لذا برنامه های توسعه اقتصادی کشور هیچگاه در پیوند ارگانیک و توسعه زا با تجارت خارجی و توسعه صادرات قرار نگرفت به نظر می رسد که دستیابی به هر گونه راه حل در جهت رفع و یاتخفیف مشکل فوق و نیز برقراری ارتباط میان هر یک از بخشهای اقتصادی کشور و ازجملهبخش کشاورزی بااقتصاد بین الملل مستلزم ایجاد سیاست های مناسب ، اعمال دیدگاه های مقتضی و اجرای برنامه های زیربنایی و مستمری خواهد بود که براساس بررسیها و پژوهشهای جامع ارائه و تهیه گردیده است بی تردید نتایج مجموعه پژوهشهای این پروژه می تواند شنخت لازم را برای سیاست گذاری و اتخاذ راهکارهای پایه برای توسعه تجارت کشاورزی ، حضور مؤثر در بازارهای بین المللی روند الحاق به سازمان جهانی تجارت ، مقابله بااثرات منفی ناشی از اجرای موافقتنامه WTO به بخش کشاورزی و سایر مسائل مرتبط در اختیار قرار می دهد.

آنچه پیش روی دارید حاصل پژوهشی است با عنوان بازاریابی و بازاررسانی زیره و زرشک در استان خراسان هدف کلی این مطالعه بررسی وضعیت بازاررسانی و بازاریابی محصولات فوق الذکر در سطوح مختلف تولید کننده ، عمده فروش ، خرده فروش و صادر کننده و نیز تعیین سیر حاشیه ، کارآیی و ضریب هزینه بازاریابی این دو محصول ، بررسی عوامل مؤثر برحاشیه خرده فروشی ، ضایعات و کارآیی بازاریابی زیره وزرشک بررسی و شناخت وضعیت رقبای بالقوه و اصلی صادراتی در بازارهای نهایی ، هدف ، برآورد توابع عرضه و تقاضای صادرات محصولات فوق ، شناسایی مسیرهای صادراتی در بازارهای جهانی و بین المللی ودر نهایت ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود بازاریابی و بازاررسانی آنها در داخل و خارج کشور و توسعه صادرات زیره و زرشک می باشد.

فهرست مطالب 1-1 مقدمه.

2 2-1 ضرورت و اهمیت مسئله .

5 3-1 اهداف تحقیق.

8 4- 1 فرضیات تحقیق.

8 5-1 کاربردهای انجام تحقیق.

9 6-1 پیشینه تحقیق.

9 تحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازار رسانی محصولات کشاورزی 9 فصل اول بخش اول.

17 1-2 مقدمه .

17 2-2 تاریخچه .

18 3-2 خصوصیات گیاهشناسی زیره سبز.

18 1-3-2 ویژگیهای عمومی .

18 2-3-2 ارقام زیره سبز.

20 3-3-2 زیستگاه و پراکنش 20 1-4-2 مصارف خوراکی و ارزش غذایی.

25 2-4-2 اهمیت دارویی .

26 5-2 سایر کاربردهای زیره سبز.

26 6-2 ویژگیها وروشهای کشت زیره سبز.

27 1-6-2 کاشت 29 3-6-2 داشت 30 3-6-2 برداشت 31 7-2 آفات و امراض .

32 8-2 خصوصیات زرشگ 33 9-2 تاریخچه زرشک 34 10-2 خصوصیات گیاهشناسی و پراکنش جنس زرشک 35 1-10-2 ویژگیهای عمومی .

35 2-10-2 گونه های زرشگ 35 3-10-2 زیستگاه و پراکنش 38 11-2 مصارف خوراکی ، ارزش غذایی و اهیمت دارویی زرشک 39 1-11-2 مصارف خوراکی و ارزش غذایی :40 2-11-2 اهمیت دارویی .

40 12-2 سایر کابردهای زرشک :41 13-2 ویژگیها و روشهای پرورش زرشک بیدانه .

42 1-13-2 کاشت و تکثیر.

44 2-13-2 داشت 45 3-13-2 برداشت 46 14-2 آفات و امراض زرشک 48 بخش دوم.

51 1-2 تعریف بازار.

51 2-2 طبقه بندی بازارهای مختلف 51 1-2-2 طبقه بندی بازار بر اساس موضوع مبادلات:51 2-2-2 بازارها بر اساس وضعیت مکانی:52 3-2 تعریف بازاریابی.

52 4-2 ابعاد مختلف بازاریابی.

55 1-4-2 بازاری گرایی.

56 2-4-2 بازار شناسی.

56 3-4-2 بازاریابی.

56 4-4-2 بازار رسانی.

57 5-4-2 بازار گردی.

57 6-4-2 بازار سنجی.

57 7-4-2 بازار داری.

58 8-4-2 بازار گرمی.

58 9-4-2 بازار گردانی.

58 5-2 عناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابی.

59 6-2 تاریخچه بازاریابی.

59 7-2 مفاهیم اساسی بازاریابی.

62 8-2 عوامل موثر در بازاریابی.

63 1-8-2 فروشندگان اولیه.

63 2-8-2 واسطه های بازاریابی.

64 1-2-8-2 دلالان.

64 2-2-8-2 واحدهای توزیع فیزیکی.

64 3-2-8-2 آژانسهای خدمات بازاریابی.

65 4-2-8-2 واسطه های مالی.

65 3-8-2 مشتریان.

65 4-8-2 رقبا66 5-8-2 جوامع.

67 9-2 مفهوم جدید بازاریابی.

67 10-2 تئوریهای رفتار خریدار.

68 1-10-2 تئوری اقتصاد خرد (Microevonmic theory)68 2-10-2 تئوری روان شناسی (psychogical)69 1-2-10-2 مراحل تصمیم گیری خریدار.

69 1-1-2-10-2 شناخت اشکال.

69 2-1-2-10-2 جستجو برای اطلاعات 70 3-1-2-10-2 ارزیابی کردن خط مشی های مختلف (عمل تصمیم گیری)71 11-2 مفهوم بازاریابی محصولات کشاورزی.

72 12-2 اهمیت بازاریابی محصولات کشاورزی.

73 13-2 عملیات بازاریای.

75 1-13-2 فعالیت های مبادله ای.

75 2-13-2 فعالیت های فیزیکی.

76 14-2 سازمان بازاریابی.

78 15-2 فعالیتها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزی.

80 1-15-2 جمع آوری اطلاعات 80 2-15-2 حمل و نقل.

81 3-15-2 درجه بندی و استاندارد نمودن محصولات 82 4-15-2 بسته بندی و تبدیل محصولات 83 5-15-2 انبارداری.

85 6-15-2 تبلیغات 85 7-15-2 اعتبار.

85 8-15-2 قیمت گذاری.

86 16-2 شبکه های بازاریابی.

87 1-16-2 خرده فروشان.

87 2-16-2 عمده فروشان.

87 3-16-2 سلف خران.

88 4-16-2 میدان داران.

88 5-16-2 سایر موارد.

88 17-2 اهداف بازاریابی محصولات کشاورزی.

89 1-17-2 آنچه به عهده دولت می باشد.

89 2-17-2 آنچه بر عهده تولید کننده می باشد.

90 18-2 نقش شرکتهای تعاونی در بازاریابی.

91 19-2 مسیر بازاریابی.

91 20-2 هزینه های بازاریابی.

92 21-2 حاشیه بازاریابی.

93 24-3- کارایی بازاریابی.

94 23-2 مدل های حاشیه بازاریابی.

96 1-23-2 الگوی مارک- آپ (Mark up Model)96 2-23-2 الگوی حاشیه نسبی (Relative Model)97 3-23-2 الگوی هزینه بازاریابی (Marketing Cost.

Model)97 4-23-2 الگوی انتظارات عقلایی (Ration Expectation Model)98 24-2 شفافیت بازار.

99 25-2 برخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی 99 فصل سوم 1-3 مقدمه.

103 2-3 روش تحقیق.

103 3-3 روش جمع آوری اطلاعات 103 4-3 منابع اطلاعات ثانویه.

104 5-3 منابع اطلاعات اولیه.

105 6-3 جامعه آماری.

105 7-3 نمونه آماری.

105 فصل چهارم 1-4- مقدمه.

108 2-4- اهمیت اقتصادی زیره108 1-2-4- کشورهای وارد کننده و صادر کننده زیره110 2-2-4- روند تولید و صادرات زیره110 3-4 مشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیق.

114 4-4 ویژگی های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیره115 1-4-4 ویژگی های سنی.

115 2-4-4 سطح تحصیلات 116 3-4-4 وضعیت مالکیت اراضی.

117 5-4 ویژگی های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیره118 1-5-4 ویژگی های سنی.

118 2-5-4 سطح تحصیلات 119 1-6-4 ویژگیهای سنی.

120 2-6-4 سطح تحصیلات 120 7-4 انواع بازارهای زیره121 1-7-4 بازار سر مزرعه.

122 2-7-4 بازار عمده فروشی.

124 3-7-4 بازار خرده فروشی.

126 8-4 سازمان بازاریابی زیره127 1-8-4 عمده فروشان.

128 2-8-4 خریدران محلی.

129 3-8-4 نمایندگان عمده فروش 129 4-8-4 میدان داران.

130 5-8-4 دلالان.

130 6-8-4 خرده فروشان.

131 9-4 عملیات بازاریابی زیره131 1-9-4 حمل و نقل.

131 2-9-4 درجه بندی.

132 3-9-4 استاندارد.

133 1-3-9-4 مواد خارجی موجود در زیره133 2-3-9-4 ویژگی های زیره استاندارد شده باید به شرح زیر باشد:134 4-9-4 بسته بندی.

134 5-9-4 اطلاعات زیر باید بر روی هر بسته یا بر چسب شود:135 5-9-4 انبارداری.

135 10-4 اعتبار.

135 11-4 مسیر بازاریابی زیره137 1-11-4 مسیرهای اصلی بازاریابی زیره138 12-4 قیمت گذاری.

138 13-4 حاشیه بازاریابی.

139 14-4 هزینه بازاریابی.

141 15- 4 سود بازاریابی.

144 16-4 ضریب هزینه بازاریابی.

145 17-4 ضایعات 146 18-4 عدم کارایی بازاریابی.

147 19-4 شفافیت بازار.

148 20-4 ویژگی های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشک 149 1-20-4 ویژگی های سنی.

149 2-20-4 سطح تحصیلات 150 3-20-4 وضعیت مالکیت اراضی.

151 21-4 ویژگیهای نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشک 152 1-21-4 ویژگیهای سنی.

152 2-21-4 سطح تحصیلات 153 22-4 ویژگی های نمونه مورد برری خرده فروشان زرشک 153 1-22-4 ویژگی های سنی.

153 2-22-4 سطح تحصیلات 154 23-4 انواع بازارهای زرشک 155 1-23-4 بازار سر مزرعه.

156 2-23-4 بازار خرده فروشی.

158 24-4 سازمان بازاریابی.

160 1-24-4 عمده فروشان.

160 2-24-4 خریداران محلی.

161 3-24-4 نمایندگان عمده فروش 162 4-24-4 میدان داران.

162 5-24-4 دلالان.

163 6-24-4 خرده فروشان.

163 25-4 عملیات بازاریابی زرشک 164 1-25-4 حمل و نقل.

164 2-25-4 درجه بندی.

164 3-25-4 استاندارد.

166 4-25-4 بسته بندی.

168 5-25-4 انبارداری.

168 26-4 اعتبار.

169 27-4 مسیر بازاریابی زرشک 170 28-4 قیمت گذاری.

171 29-4 حاشیه بازاریابی.

172 30-4 هزینه های بازاریابی.

173 31-4 سود بازاریابی.

177 32-4 ضریب هزینه بازاریابی.

179 33-4 ضایعات 179 34-4 عدم کارایی بازاریابی.

182 35-4 شفافیت بازار.

183 36-4 مشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک 184 فصل پنجم 1-5- مقدمه.

188 2-5 نتایج و بحث 188 3-5 پیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشک 198 منابع.

205
کلید واژه ها: اقتصاد – کشور – توسعه – اقتصادی – رشد اقتصادی – بازاریابی – بازسازی – بازار – صادرات – تولید – کشاورزی – توسعه اقتصادی – بعد از انقلاب – جنگ جهانی دوم – زرشک – هایی – رابطه – ایران – اهمیت – قدیمی – خصوصی سازی – صورت – کاهش – مخالفان – سرمایه – افزایش – اشتغال – درآمد – جامعه – جهانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *