پروپوزال ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداکثر عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

پروپوزال ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداکثر عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی

اخبار کشاورزی که در 13 دی 1398

علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداکثر عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی چکیده این تحقیق به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه [.

– دسته بندی: مقالات” امروز, 00:40 علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی ارزیابی و انتخاب بهترین تراکم بوته گندم دوروم برای حداکثر عملکرد در سطوح مختلف تنش کم آبی چکیده این تحقیق به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم در شرایط آبیاری معمولی و نیز سطوح تنش خشکی در طی فاز رشد زایشی، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد.

قالب آماری طرح به صورت اسپلیت پلات در پایه طرح بلوکهای تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید.

عامل اصلی طرح شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری نرمال (عرف منطقه)، قطع آبیاری در ابتدای مرحله پر شدن دانه (تنش خفیف) و قطع آبیاری در ابتدای مرحله گلدهی (تنش شدید) و عامل فرعی شامل تراکم کاشت در سه سطح 350 بوته در متر مربع، 450 بوته در متر مربع و 550 بوته در متر مربع بود.

نتایج نشان داد که به جز ارتفاع بوته اثر تیمار تنش بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود.

همچنین اثر تیمار تراکم بوته نیز برای همه صفات مورد بررسی به جز درصد پروتیین و میزان پرولین برگ پرچم معنی دار شد.

هر دو تیمار تنش خفیف و شدید موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب به میزان 6/8 درصد و 2/16درصد در مقایسه با شاهد شدند.

در تیمار تنش خفیف، بیشترین میزان افت اجزای عملکرد دانه مربوط به وزن هزار دانه و تعداد خوشه بارور بود در حالی که برای تیمار تنش شدید علاوه بر این صفات، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیک و دوام سطح سبز برگها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت.

درصد و عملکرد پروتیین دانه نیز تحت تأثیر تنش قرار گرفت.

تنش، سبب افزایش درصد و کاهش عملکرد پروتیین دانه شد.

همچنین افزایش معنی دار میزان پرولین برگ در هر دو تیمار تنش مشاهده شد.

با افزایش تراکم از 350 به 450 بوته در متر مربع بسیاری از اجزای عملکرد بهبود یافته و سبب افزایش عملکرد دانه در این تیمار شد.

بیشترین عملکرد دانه در تراکم 450 بوته در متر مربع و به میزان 7212 کیلوگرم در هکتار بود.

افزایش تراکم به 550 بوته در متر مربع افت عملکرد دانه را موجب شد.

با این حال کمترین عملکرد دانه از پایین ترین تراکم (350 بوته در متر مربع) حاصل شد.

تراکم بوته اثر معنی داری بر درصد پروتیین دانه نداشت اما اثر آن بر عملکرد پروتیین معنی دار بود.

میزان پرولین برگ پرچم تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت اما هر دو تیمار تنش آبیاری سبب افزایش معنی دار آن شدند.

روند تغییرات منحنی شاخص های رشد گندم تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت.

تنش در طی فاز زایشی سبب ریزش سریعتر برگها و کاهش دوام سطح سبز شده و سبب افزایش شیب افت منحنی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد.

تراکم بوته، میزان و زمان به حداکثر رسیدن LAI و CGR را تحت تاثیر قرار داد.

کلمات کلیدی: گندم دوروم قطع آبیاری تراکم بوته عملکرد شاخصهای رشد پروتیین پرولین فهرست مطالب مقدمه 3 گندم، منشاء و تاریخچه 6 اهمیت اقتصادی گندم دوروم 11 اختلافات ساختاری و شیمیایی گندم دوروم و نان 13 موارد مصرف گندم دوروم 15 تولید ماکارانی 15 ویژه گیهای تغذیه ای ماکارونی حاصل از گندم دوروم 16 ارزش تغذیه ای ماکارونی سبوس دار 17 گندم دوروم برای تولید نان 20 درصد ترکیبات مغذی در بخشهای مختلف دانه 20 جدول 1-1-درصد ترکیب پروتیین ها و اسیدهای آمینه در بخشهای مختلف دانه گندم 21 جدول 1-2- توزیع کربوهیدراتها در بخشهای مختلف دانه گندم 21 سطح زیر کشت و تولید گندم 22 نمودار 1- تولید و ارزش اقتصادی حاصل از گندم در سطح جهان 23 نمودار 2- جایگاه گندم از نظر میزان تولید در میان محصولات کشاورزی و دامی جهان 24 سطح زیر کشت گندم نان و دوروم در ایران 24 نمودار 3- جایگاه گندم از نظر ارزش اقتصادی در میان محصولات کشاورزی و دامی تولید شده در ایران 25 نمودار 4- جایگاه گندم از نظر میزان تولید در میان محصولات کشاورزی و دامی در ایران 27 خصوصیات گیاه شناسی گندم 28 1- گروه گندم های دیپلویید ( تک دانه یا Einkorn) 28 2- گروه گندم های تتراپلوتید (جفت دانه یا Emmer ) 29 3 – گروه گندم های هگزاپلویید ( معمولی یا Dinkel ) 29 انواع گندم 29 الف- گندم بهاره: 30 ب- گندم پاییزه 30 اندام شناسی گندم 31 ریشه (Root ) 31 ساقه ( Stem ) 32 برگ ( Leaf ) 32 گل آذین (Spike) 33 دانه Grain)) 34 جنین (Emio) 35 سبوس (Husk) 35 آندوسپرم (Endosperm) 35 کمیت گلوتن 36 درصد پروتیین 38 اکولوژی گندم 39 حرارت : 39 رطوبت و خشکی 40 شرایط مناسب برای رشد گندم دوروم 40 تهیه زمین : 41 ضدعفونی بذر: 41 میزان بذر 41 میزان کود مصرفی 42 آفات و بیماری های گیاه گندم 42 سن گندم 42 زنگ گندم 44 سیاهک گندم 44 پوسیدگی جوانه و ریشه 45 برداشت محصول 45 تنش و انواع آن 46 تنش خشکی 46 تنش خشکی و سازو کار های تحمل به آن 49 فرار از خشکی 51 اجتناب از خشکی 52 تحمل خشکی 52 صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم 55 بزرگی اندازه بذر 55 طویل بودن کلئوپتیل 55 پوشش سریع سطح زمین 55 داشتن بیوماس بالا قبل از گرده افشانی 56 داشتن ظرفیت خوب برای ذخیره انتقال مجدد در ساقه 56 ظرفیت فتوسنتزی بالا در سنبله 56 رطوبت نسبی آب برگ بالا، هدایت روزنه ای و درجه حرارت پایین تاج پوشش در طی تشکیل دانه 56 توانایی تنظیم اسمزی 56 تجمع اسید آبسیسیک 56 تحمل گرما 57 آناتومی برگ 57 بقای بالای پنجه 57 دوام سبزینگی 57 تراکم بذر 60 فهرست منابع 63
کلید واژه ها: کشاورزی – بهترین – کارشناسی ارشد – تراکم – منابع طبیعی – ارزیابی – بوته – تحقیق – مرکز تحقیقات کشاورزی – پایان نامه – حداکثر – عملکرد – انتخاب – کم آبی – کارشناسی – گندم – مختلف – تحقیقات – شهرستان ورامین – دانلود – مهندسی – مرکز تحقیقات – استان تهران – پایان – طبیعی – منابع – گیاه – تحقیقاتی – نامه – علوم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *