مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی

مبانی نظری جوانان روستایی و اشتغال کشاورزی

اخبار کشاورزی که در 21 اردیبهشت 1398

57صفحه فارسی word با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های [.

– توضیحات: 57صفحه فارسی (word) با منابع کامل دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه کارآفرینی، مدیریت کشاورزی، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی خلاصه ای از کار: مقدمه جوانان از مهم ترین نیروهای توانمند، غیر قابل انکار و منابع یک کشور هستند و می توانند به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند.

علاوه بر تعداد زیاد جوانان، آنان پر انرژی و شجاع هستند و به شمار ایده های جدیدی می باشند که می توانند به تغییرات توسعه اقتصادی اجتماعی، در صورتی که به خوبی هماهنگ و درگیر در فعالیت های اقتصادی کشور شوند پاسخ دهند(مسیگوا و کیپشا[1]،2013).

.

– جوان و جوانی بنا به گفته گوبلی[2](1996) تا به حال تعریف جامعی از واژه ی جوان ارائه نشده است.

این واژه به شکل های گوناگون مورد بحث قرار گرفته است.

گاهی به عنوان یک گروه سنی خاص، گاهی به عنوان مرحله ای از زندگی و گاهی نیز نوعی نگرش تلقی شده است.

در کشورهای گوناگون دامنه سنی مختلفی را برای این موضوع در نظر گرفته اند(ابدی و زمانی، 1386).

بنا به تعریف سازمان ملل متحد قشر جوان کسانی هستند که در گروه سنی 15 تا 24 سال قرار.

.

– جوانان روستایی امروزه جوانان روستایی بخش عمده ای از جمعیت و نیروی کار جامعه را تشکیل می دهند و به عنوان بازوی کار در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده های روستایی نقش ارزنده ای دارند (شهبازی،1384).

از این رو می توان گفت جوانان از سرمایه های انسانی مهم هر کشور بوده و موتور محرک و قوای اصلی نیروی انسانی فعال را تشکیل می دهند.

سرمایه گذاری خرد و کلان کشور عمدتا رو این قشر از جامعه انجام می شود و رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار با اتکا به این قشر امکان پذیر است(خواجه نوری و سروش،1385).

کمک به جوانان برای تحقق بخشیدن به.

.

– شغل و اهمیت آن شغل انسان، یکی از عوامل بسیار مهم و سرنوشت ساز در زندگی شخصی فرد به شمار می رود(کاوه،1386).

نقش اشتغال در پویایی زندگی انسان انکارناپذیر است و می توان آن را کانون ارتباطات انسانی و اجتماعی تلقی نمود(احمدی و یزدخواستی،1385).

انتخاب شغل مناسب و زندگی شغلی امر مهمی برای افراد محسوب می شود.

فرد با.

.

– اهمیت کشاورزی کشاورزی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه و ثبات اقتصادی و سیاسی و نفوذ بین المللی انکار ناشدنی است.

توسعه ی کشاورزی مهم ترین اولویت در برنامه های توسعه ی ملی کشورهای در حال توسعه محسوب می شود(کلر[3]،2001).

از این رو کشاورزی صنعت ضروری برای بسیاری از کشورها است.

در جهان غرب، سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی کل[4] کمتر از 4 درصد است، اما نزدیک به 50 درصد از تجارت کشاورزی در سراسر جهان توسط کشورهای توسعه یافته انجام می شود(نامویتوم و باگسون، 2013).

بر اساس مطالعه سلامی[5](.

.

– جوانان و انتخاب شغل کشاورزی برای گسترش و توسعه ی بخش کشاورزی، به عنوان یکی از محورهای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی کشور، به مجموعه ای از نیروهای خلاق، آموزش پذیر، ریسک پذیر، پویا، شاداب و .

نیاز است این ویژگی ها نیز اغلب در جوانان وجود دارد و به طور معمول جوانان آمادگی بیشتری برای انتقال این ویژگی به درون یک مجموعه دارند و این در حالی است که امروزه جمعیت شاغل در بخش کشاورزی به سالخوردگی گراییده است(رمضانیان،1380).

اگر چه کشاورزی.

.

-عوامل محدود کننده ی حضور جوانان روستایی در کشاورزی عوامل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کاهش مشارکت جوانان روستایی در تولید محصولات کشاورزی نقش دارد.

عوامل اقتصادی شامل ناکافی بودن تسهیلات اعتباری، کشاورزی کم سود، فقدان بیمه کشاورزان، سرمایه ی اولیه و نهاده های تولید، عوامل اجتماعی شامل درک عمومی در مورد کشاورزی و تاثیر حرکت والدین از کشاورزی و مسائل زیست محیطی شامل زمین نامناسب، برداشت نامناسب محصول مداوم و تخریب خاک بود.

این یافته ها به طور.

.

– بیکاری جوانان روستایی بیکاری به عنوان یکی از چالش های عمده ای است که باعث کاهش سرعت بهبود توسعه و همچنین پیشرفت های اقتصادی می شود (علیا[6]، 2014).

به گفته اویاو[7] (2010) سطح بیکاری بازتابی از وضعیت اقتصاد یک کشور است(ایمه، 2012).

با توجه به ادبیات، مشکل بیکاری در میان جوانان نسبت به جمعیت بزرگسال در هر دو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بیشتر است (مسیگوا و کیپشا، 2013).

همچنین نرخ بیکاری به طور فزاینده ای برای مناطق روستایی،.

.

– ریشه ها و پیامدهای بیکاری جوانان روستایی بیکاری توسط تغییرات فناوری در روش های تولید ایجاد می شود.

تغییرات فنی به طور مداوم در حال وقوع است که منجر به افزایش مکانیزاسیون فرآیند تولید می شود و نتایج آن به طور طبیعی در جابه جایی نیروی کار است که منجر به بیکاری می شود(اولادل[8]، 2011).

بیکاری یک روند جهانی است، اما عمدتا در کشورهای در حال توسعه با پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و روانی رخ می دهد(اکفور، 2011) .

-مهاجرت از روستا به شهر هدف از این مهاجرت متفاوت است.

هدف برخی از مهاجرت به مراکز شهری جستجوی شغل، در حالی که برخی دیگر از مهاجرت ها به دلیل لذت بردن از امکانات اولیه ای می باشد که در مناطق روستایی وجود ندارد(پام، 2014).

یافته ها تایید کننده این فرضیه است که مهاجرت از روستا به شهر تابعی مثبت از نسبت سرانه درآمد شهری به سرانه درآمد روستایی است(گلدسمیت و همکاران[9]،2004).

بیشتر و اکثر کشاورزان زادگاه خود را ترک و سعی می کنند.

.

– مهاجرت جوانان روستایی پدیده مهاجرت جوانان روستایی به شهرها، یکی از مهم ترین دلایل عدم تحقق اهداف توسعه ی روستایی محسوب می گردد.

زیرا جوانان روستایی امروزه دارای تحصیلات دانشگاهی بوده و سرمایه انسانی مناسبی برای روستاها محسوب می شوند و با خروج آن ها از روستا، عملا توسعه روستایی با کندی مواجه می گردد(پناهی و پیشرو،1390).

مهاجرت روستا به شهر یکی از ویژگی های بسیاری از کشورهای در حال توسعه است.

اغلب مناطق روستایی برای زندگی بهتر روستا را رها و در شهر اقامت می کنند که این امر منجر به حذف ادامه از پتانسیل رهبری منابع انسانی از بخش تولید اولیه از کشاورزی به مناطق دیگر می شود(اولجید و یدو، 2012).

به گفته ی تورای[10] (2006) تخمین زده می شود که 15درصد (حدود 26 میلیون نفر ) از جمعیت مهاجر جوانان هستند(مین هاریس[11]،2010).

.

– عوامل موثر بر مهاجرت از روستا به شهر بوگ دو گروه از عوامل شامل عوامل جاذبه و عوامل دافعه را در مهاجرت های جوانان روستایی تعریف می کند.

به اعتقاد وی، جاذبه ها عمدتا فرصتهای شغلی بهتر، وجود مراکز تفریحی، فعالیتهای فرهنگی، شرایط خوب محیط.

.

– پیامدهای مهاجرت از روستا به شهر با توجه به اینکه جوانان بیشتر از هر گروه سنی دیگر تن به مهاجرت می دهند، این موضوع در بلندمدت برای.

.

– پیامدهای اقتصادی از عمده ترین پیامدهای اقتصادی مهاجرت ها تفاوت دستمزدها و شرایط کاری مهاجران با کارگران بومی است.

.

– پیامدهای اجتماعی .

– پیامدهای فرهنگی .

– آثار و پیامدهای سالخوردگی جمعیت در بخش کشاورزی سالخوردگی جمعیت در بخش کشاورزی، دارای آثار و پیامدهای متعددی است که مهمترین پیامدهای منفی آن در ذیل بررسی می گردد : .

– کشاورزی و بحران اشتغال از آنجا که کشاورزی مهمترین زمینه ی تامین معاش روستاییان فقیر است و علاوه بر آن، نقشی مهم در تولید و اشتغال مولد دارد، در شرایط کنونی اقتصاد ایران با ویژگی هایی بارز همچون بیکاری، عدم تحرک و محدودیت سرمایه گذاری، مدیریت تحرک بخشی و سرمایه گذاری، اهمیت این رسالت دو چندان می شود (رکن الدین افتخاری و همکاران،1389).

بخش کشاورزی دارای پتانسیل های افزایشی غیرقابل مقایسه با دیگر بخش های اقتصادی است و می تواند به عنوان بخش مهمی در اشتغال زایی ایفای نقش کند(کرانی و همکاران، 1391).

بنابراین کشاورزی می تواند به.

.

– توسعه ی کشاورزی به گزارش سایت قطره و به نقل ازفائو(2009) نرخ بالای مهاجرت از روستا به شهر، سطح بالایی از بیکاری جوانان، پیری جمعیت های کشاورز و وابستگی به افزایش واردات مواد غذایی نگرانی برای توسعه کشاورزی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می.

.

– سرمایه اجتماعی و توانمند سازی جوانان سرمایه اجتماعی ایده ای در جامعه، شامل حالت های رسمی و غیر رسمی بهره برداری از جوامع، شبکه های تعامل شهروندان، ارزش ها، هنجارهای اجتماعی و دیگر ساختارهای اجتماعی که همه دارای اثر حیاتی در توسعه اقتصاد و تشدید تحقق اهداف فردی است(پیکونن، 2006).

به باور پوتنام[12](2000) سرمایه ی انسانی به توانایی های افراد و.

.

– سرمایه انسانی – آموزش پایه جوانان روستایی در مقایسه با جوانان شهری تمایل نسبتا ضعیفی به تحصیل دارند(بنل، 2007).

بسیاری از مناطق روستایی یا فاقد مدارس هستند و یا مدارس آن ها فاقد آموزش و یادگیری مستمر، امکانات اساسی و معلمان واجد شرایط است (پام، 2014).

نزدیک به 140 میلیون جوان در کشورهای در حال توسعه به عنوان بی سواد طبقه بندی شده.

به طور کلی، آماده سازی جوانان روستایی برای کار مولد ضعیف است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازجهانی توسعه 2007، با.

.

– سرمایه انسانی- آموزش مهارت عمانی و چیذری معتقدند که جوانان روستایی در کشورهای در حال توسعه با چالش های مختلفی نظیر شرایط نامناسب کار و فرصت های محدود آموزشی مواجه هستند.

بنابراین، ارزیابی دقیق نیازهای آموزشی و فراهم آوردن شرایط مناسب در این زمینه می تواند از مهاجرت بی رویه ی جوانان جلوگیری نماید(عمانی و چیذری[13]، 2006).

مطالعات مختلف نشان داده اند، چگونه آموزش را به عنوان تمرینی در حال حاضر(به خصوص آموزش متوسطه) به کار.

.

– توسعه روستایی توسعه فرآیندی همه جانبه است که در نتیجه آن، جامعه به سمت از میان برداشتن عوامل توسعه نیافتگی نظیر گرسنگی، فقر، بیماری، آسیب پذیری اجتماعی و بیکاری، حرکت می کند .

در واقع هدف از توسعه تجدید سازمان نظام اجتماعی و اقتصادی است، به نحوی که در این فرایند، علاوه بر بهبود سطح زندگی دگرگونی های اساسی در نهادها، زیربناهای اجتماعی، مدیریت و نهایتا در رفتار انسان ها پدیدار می گردد(خاتون آبادی،1384).

توسعه روستایی، به.

.

– مشارکت جوانان در کشاورزی و توسعه روستایی جوانان می بایست نقشی اساسی و مهم در جهت رسیدن به توسعه ی کشور ایفا کنند، چرا که آنان می خواهند در جامعه ادامه حیات داده و زندگی کنند(اودهیمبو[14]، 2000).

از طرفی نیز پایداری و پویایی توسعه ی کشاورزی و عمران روستایی در ایران، مستلزم بهره مندی کشور از سرمایه های انسانی ماهر و متخصص در زمینه های تولید و تبدیل محصولات کشاورزی می باشد(شهبازی و علی بیگی،1385).

اولجید در تحقیقی با عنوان نگرش جوانان روستایی در زمینه.

.

– الگوهای مطالعه تمایلات شغلی رفتار جستجوی کار فکر مثبت مربوط به کیفیت اشتغال است، زیرا جستجوی کار به احتمال زیاد منجر به فرصت های شغلی بیشتر می شود و اجازه می دهد که کارجو بهترین گزینه را انتخاب کند(وانبرگ و همکاران[15]،2002).

از طرفی تمایل جستجوی کار نیز ارتباط مثبت و معناداری با رفتار جستجوی کار دارد.

همچنین نگرش جستجوی کار.

.

v منابع 1) احمدی،و و ب.

یزدخواستی.

(1385).

بررسی وضعیت فعالیت و اشتغال زنان در ایران با تاکید بر سرشماری 1385.

مجله مطالعات زنان، سال اول، شماره سوم 2) اذانی، م و س.

بوستانی.

(1390).

تحلیلی بر عوامل موثر در مهاجرتهای روستایی- شهری نمونه موردی (شهرستان ممسنی)، فصلنامه ی علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال سیزدهم، شماره ی41،بهار 1392، صص 93-111 1-Msigwa Kipesha 2-Gobeli 1-Clare 2-GDP 3-Salami 1-Alia 2-Oviawe 1-Oladel et al 1-Goldsmith et al 1-Toruy 2-Min-Harris 1-Putnam 1-Ommani Chizari 1-Odhimbo 1-Wanberg et al
کلید واژه ها: جوان – جوانان – مقاله – فارسی – پایان نامه – اقتصادی – روستایی – انگلیسی – توسعه اقتصادی – کشور – اجتماعی – ترجمه – کتاب – نامه – زندگی – توسعه – سازمان ملل متحد – کشاورزی – وضعیت اقتصادی – اشتغال – سرمایه – دانلود – نیروی انسانی – سرمایه گذاری – جامعه – سازمان ملل – رشته – پر انرژی – خانواده – مدیریت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *