تغییرات نرخ محصولات کشاورزی در سال ۹۷/ افزایش ۷ درصدی نرخ دستمزد

تغییرات نرخ محصولات کشاورزی در سال ۹۷/ افزایش ۷ درصدی نرخ دستمزد

اخبار کشاورزی که در 1 تیر 1398

به گزارش خبرگزاری مهر، متوسط قیمت محصولات و هزینه خدمات کشاورزی سال ١٣٩٧ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ١٣٩٧، در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ۱.۲ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٣٠۵٠ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ٢٠.١ درصدی ١١٧٨٧ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ٢٢.٠ درصدی ۴٨۴٧٧ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش ١٨.٣ درصدی معادل ١۴٣۶٧ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ۲.۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٣۶۵٠ ریال و قیمت عدس با ٠.٩ درصد کاهش به ۴٩٣١۴ ریال رسید.

در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با ۱۰.۰ درصد کاهش نسبت به سال ٩۶ به ٣٢٩٧٠ ریال و قیمت متوسط کلزا با ۴.۴ درصد افزایش به ٢٨٢٩٩ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه (وش) با افزایش ۸۹.۷ درصدی نسبت به سال ٩۶ برابر ۵۶٨۴۶ ریال بوده است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با افزایش ۱۸۴.۶ درصدی به ٨٨۶٠ ریال، قیمت خربزه با افزایش ١١٩.١ درصدی به ١۴۴۵٣ ریال و قیمت خیار با افزایش ٩۶.٨ درصدی به ٢٠۶٩٢ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی معادل ١٢۴۴٨ ریال و هر کیلو پیاز ١١٣۵١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۸۴.۰ و ١۵.٢ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ١٨٠.٩ درصد افزایش برابر ١۶۶٨٠ ریال و هر کیلو بادنجان با ١٠۵.٨ درصد افزایش برابر ١٣۵۶٧ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ١١۵٩۴ ریال و هر کیلو شبدر خشک برابر ١٠٢١٢ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ۴۲.۹ و ۱۷.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ۴۴٢٠٢ ریال و هر کیلو هلو ٣١٧١٢ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵۳.۸ و ۵۷.۴ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ٣١٣۶٧ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۲۳.۴ درصد افزایش داشته و متوسط قیمت انگور به ٢٨۴٣٨ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ١٠٣.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ۶۱.۱ درصد به ١۴۴۴٠ ریال و قیمت نارنگی با رشد ٩۴.١ درصدی به ٢٠۴٧۵ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ٢٣۴٧۶٢ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ٢٣٧١۵٣ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ به ترتیب معادل ۴۸.۰ و ۷۵.۰ درصد افزایش نشان می دهد.

در سال ١٣٩٧، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۴۵٣۵١ ریال و هر کیلو شیر گاو ١۵٨٢٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۶ و ۳۴.۱ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ١٧٩۶۴٨٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ۲۳.۱ درصد کاهش و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٣١٢٩٧٠ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٢٠.٣ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی با کاهش ۱۰.۴ درصدی معادل ٨٢۴۴٨٣ ریال و هزینه دیسک زمین زراعی دیم با افزایش ١٣.٢ درصدی معادل ۶۴٨٨۶٨ ریال بوده است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد برابر ۵٣۴٠٧٢ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ۴٠٧۴۴۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶.۸ و ۵.۱ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد برابر ٨١٧٨١۴ ریال بوده که نسبت به سال ٩۶ معادل ٢۴.٨ درصد رشد نشان می دهد.

به علاوه، دستمزد روزانه کارگر وجین‌کار و تنک‌کار مرد با ١٢.٧ درصد افزایش به ۵٨١٣٧٠ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ١١.٨ درصد افزایش به رقم ۵٨٨٢٩٠ ریال بالغ شد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *